Kybernetická bezpečnosť Slovenska: spolupráca alebo rivalita?

Kybernetická bezpečnosť Slovenska: spolupráca alebo rivalita?

Kybernetické útoky predstavujú jedny z najdynamickejšie rozvíjajúcich sa bezpečnostných ohrození v súčasnosti. Aj preto Európska únia a NATO naliehajú na členské krajiny, aby zefektívnili svoje inštitúcie v záujme lepšej ochrany voči kybernetickým hrozbám a prebrali tak adekvátnu mieru zodpovednosti za aktívnu kybernetickú politiku.

Slovenská republika je povinná zvyšovať vlastné kybernetické kapacity. Je pozitívne, že po rokoch stagnácie na Slovensku dochádza minimálne na koncepčnej úrovni k posunu. Malo by však ísť o dlhodobý trend, ktorý sa bude týkať všetkých oblastí – technologického, inštitucionálneho, či legislatívneho rámca kybernetickej ochrany Slovenska, v štátnom aj súkromnom sektore. Osobitne dôležitá bude implementácia konkrétnych opatrení.

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku preto v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR organizujú 24. novembra 2015 okrúhly stôl  „Kybernetické politika Slovenska: spolupráca alebo rivalita?“. Cieľom podujatia je analýza súčasného stavu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a formulácia odporúčaní pre zefektívnenie koordinácie národného systému kybernetickej ochrany a obrany na Slovensku a posilnenie medzinárodnej spolupráce.

Experti z vládneho, mimovládneho a súkromného sektora a akademickej sféry sa v rámci diskusie  zamerajú na nasledujúce oblasti:

  • Aká je situácia v oblasti ochrany dát a informácií na Slovensku?
  • Aký je stav kybernetických kapacít SR na inštitucionálnej úrovni?
  • Do akej miery je zabezpečená kritická infraštruktúra SR voči potenciálnym kybernetickým hrozbám?
  • Aká je súčasná spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom? V ktorých oblastiach je nielen možné, ale aj žiaduce prehlbovať partnerstvo štátu a súkromného sektora?
  • Aký je stav zapojenie SR do medzinárodnej spolupráce a projektov a ktoré oblasti by mali byť pre Slovensko prioritou?

Výsledky diskusie budú zapracované do pripravovanej analýzy a spoločne s odporúčaniami pre posilnenie kybernetickej ochrany Slovenskej republiky budú zverejnené na webe portálu CyberSec.sk.

Podujatie je súčasťou projektu Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku „Slovensko vo vzťahu k novej kybernetickej realite“, ktorý finančne podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.