V globálnom indexe kyber-bezpečnosti získalo Slovensko prvé miesto

V globálnom indexe kyber-bezpečnosti získalo Slovensko prvé miesto

Zo 63 hodnotených krajín sa nám podarilo skončiť lepšie ako Nemecku, Veľkej Británii aj ako našim susedom v Česku, Poľsku, Maďarsku a Ukrajine.

Do hodnotenia indexu National Cyber Security Index (NCSI) sa tento rok pripojilo 8 nových krajín, medzi nimi aj nový líder indexu, Slovensko, ktoré za posledné roky vyvinulo viaceré iniciatívy pre rozvoj bezpečnostných kapacít v kyberpriestore.

NCSI je globálny index ktorý meria pripravenosť krajín na prevenciu závažných kybernetických hrozieb a pripravenosť zvládnuť prípadné kybernetické incidenty, zločiny a rozsiahle krízy. Index vypracúva estónska mimovládna organizácia e-Governance Academy Foundation, ktorá sa špecializuje aj na pomoc krajinám pri zavádzaní služieb e-governmentu. O pridanie do zoznamu môže požiadať ktorákoľvek krajina. Estónsko sa medzi hodnotenými krajinami nenachádza zámerne, aby autori zamedzili špekuláciám o konflikte záujmov.

Z dvanástich hodnotených kategórií sa Slovensku podarilo získať maximálne hodnotenie až v siedmych – v kybernetickej politike, v ochrane digitálnych služieb, v ochrane základných služieb, v ochrane osobných dát, no taktiež v oblasti e-identifikácie a dôverných služieb, v odhaľovaní a odpovedaniu voči kyberincidentom 24/7, ako aj v boji proti kyber-zločinu.

Organizácia e-Governance Academy Foundation krajine body prideľuje vtedy, keď krajina spĺňa kritérium. Nehodnotí aplikáciu stratégií, zmluvných provízií, či výkon relevantných hodnotených útvarov a iniciatív v praxi. Podľa autorov sa index od ostatných indexov líši najmä v tom, že zistenia a bodové hodnotenia podkladá verejne dostupnými webovými zdrojmi.

Najhoršie skóre dosiahlo Slovensko pri hodnotení vojenských kybernetických operácií. Nijaké body nezískalo za účasť vo vojenských kybernetických jednotkách alebo vojenských kybernetických cvičeniach. Jeden bod získalo za účasť na medzinárodných kybernetických cvičeniach, konkrétne za účasť na NATO cvičení Cyber Coalition.

Zabezpečenie informácií prebiehalo v spolupráci s Rastislavom Janotom zo slovenského Národného bezpečnostného úradu, ktorý je na Slovensku ústredným orgánom pre otázky kybernetickej bezpečnosti.

(OŠ)