Komunikačná a spravodajská štruktúra NATO

Komunikačná a spravodajská štruktúra NATO

Kybernetické útoky a kybernetické vedenie vojny budú v budúcnosti najefektívnejším vedením boja. V súčasnosti našťastie útoky nespôsobujú masívne fyzické škody. No ich stále vyššia prepracovanosť, početnosť a asymetria nemôže nechať chladným ani jeden štát. Identifikácia protivníka je veľmi obtiažna a jeho perzekvovanie medzinárodným právom nemožné.

Preto je kybernetická obrana jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví obranného priemyslu. Samozrejme aj Severoatlantická aliancia reagovala vo svojich stratégiách na nástup digitálneho veku a už v roku 2002 vyzvala členské štáty k zdokonaleniu spôsobilostí nutných na obranu voči kybernetickým útokom. V roku 2008, v reakcii na udalosti v Estónsku, vydala Aliancia prvú doktrínu zaoberajúcu sa politikou kybernetickej obrany NATO.

Aliancia si uvedomuje potrebu prepojenia poznatkov súkromného sektora v oblasti kybernetiky a obranného priemyslu. Preto vytvorila jednotnú Komunikačnú a spravodajskú agentúru (NATO Communications and InformationAgency– NCIAgency), ktorá koordinuje zosúlaďovanie jednotlivých komunikačných a spravodajských spôsobilostí a systémov NATO. V jej zodpovednosti je tiež partnerstvo Aliancie s kybernetickým priemyslom, teda koordinácia informácií a inovácií medzi NATO a súkromným sektorom.

Komunikačná a spravodajská agentúra NATOvznikla v roku 2012 v rámci rozsiahlejšej reformy NATO zlúčením viacerých agentúr s čiastkovými zodpovednosťami.

Agentúra poskytuje Aliancii rozvinuté komunikačné a informačné technológie a spôsobilosti C4ISR (velenie, riadenie, komunikácia, počítače, spravodajstvo, monitorovanie a prieskum) vrátaneoblastí kybernetickej a protiraketovej obrany. NCI sídli v belgickom Bruseli a jej ústredné prvky sú rozdelené medzi pobočky v Bruseli, Monse a Haagu. Ďalšie pobočky má NCI v Grécku, Turecku, Nemecku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Nórsku, Afganistane, Taliansku, Veľkej Británii, USA a v Španielsku.

Agentúra predovšetkým prispieva k nasledovným aktivitám a spôsobilostiam NATO:

 1. Systém leteckého velenia a riadenia NATO (The NATO Air Command and ControlSystem – ACCS) -podporuje plánovanie a vykonávanie všetkých leteckých operácií. AirC2 programová a servisná kancelária (AirC2 PO&S) zabezpečuje harmonizované plánovanie, implementáciu, vývoj a podporu ACCS NATO. Systém spĺňa prevádzkové, politické, hospodárske a plánovacie požiadavky NATO s využitím najvhodnejších priemyselných a technologických riešení. AirC2 PO&S sa zameriava na celý životný cyklus verejného obstarávania, budovania a údržby systému a vykonáva aj podporu pre staršie systémy AirC2. Cieľom bolo nahradiť zložitú a samostatnú štruktúru velenia a riadenia, ktorá už nespĺňala požiadavky integrovaných funkcií medzi európskymi štátmi NATO a oblasťami operácií mimo európskeho územia. Konečným cieľom bude realizácia integrovanej protiraketovej spôsobilosti pre NATO a jednotlivé členské štáty.
 2. Program protiraketovej obrany NATO (NATO BallisticMissileDefence) – bol zriadený v roku 2005 na podporu rozvinutých síl. Program sa zameriava na modernizáciu, testovanie a integrovanie NATO systémov velenia a riadenia s cieľom zefektívniť výmenu informácií medzi rôznymi aliančnými a národnými systémami protivzdušnej obrany.
 3. Sieť kombinovaných spoločných bojových laboratórií (CombinedFederatedBattleLaboratoriesNetwork – CFBLNet) – umožňujú od roku 2001 členským štátom spolupracovať vo všetkých oblastiach C4ISR. Výhodou CFBLNet je, že sa skladá zo spoločnej globálnej siete testovacích miest, ktoré umožňujú rýchle reakcie nezávisle od typu spôsobilosti, ktorá je práve testovaná. Spôsobilosti CFBLNet poskytujú aj možnosť vytvárať bilaterálne alebo multilaterálne partnerstvá s využitím CCEB – CombinedCommunications Electronics Board. K dispozícii je okrem členov NATO aj pre väčšinu partnerských štátov, vrátane Nového Zélandu, Švédska, Austrálie, Rakúska a Fínska.
 4. Kybernetická bezpečnosť -Agentúra NCI zodpovedá za plánovanie a vykonávanie všetkých činností spojených so životným cyklom kybernetickej bezpečnosti. Prostredníctvom CyberSecurity and Service Line zabezpečuje služby kybernetickej bezpečnosti, ktoré sa týkajú prevádzky, údržby vrátane podpornej pomoci, po celú dobu životného cyklu informačných komunikácií a technológií NATO. Cieľom je, aby Aliancia mohla vykonávať svoje operácie v digitálnom prostredí NNEC bezpečne a efektívne.
 5. Sieťové služby -prostredníctvom Core Enterprise Services (CES) Service Line Agentúra NCI poskytuje spoločné autonómne domény, ktoré umožňujú a uľahčujú prevádzku zdrojov informačných technológií, informatickej bezpečnosti a nezávislosť v oblasti komunikácie. CES je zodpovedný za plánovanie a vykonávanie všetkých činností počas životného cyklu všetkých identifikovaných oblastí, ktoré sú v jeho kompetencii. Služby, ktoré zabezpečuje CES zahŕňajú komunikáciu, spoluprácu, web a informačné služby či služby týkajúce sa sieťovej infraštruktúry.
 6. Servisná linka – poskytuje kybernetické služby užívateľom a zákazníkom NCI Agentúry ako aj všetkým agentúrnym prvkom. Sekcia kybernetickej bezpečnosti zodpovedá za široké spektrum služieb, ktoré napríklad zhŕňa kybernetickú obranu, informačnú bezpečnosť, počítačovú a komunikačnú bezpečnosť. V jej gescii sa nachádza aj NATO Computer Incident Response (NCIRC) Technical Centre, ktorého úlohou je poskytovať odborné služby v rámci prevencie, odhaľovania a reagovaniana kyberneticko-bezpečnostné incidenty.

Agentúra NCI poskytuje tiež podporu v oblasti manažmentu dopytu, vzdelávania a výcviku, modernizácie informačných technológií a v oblasti nezávislého overovania a kontroly. Overovanie a kontrola zákazníkovi zabezpečuje nezávislé overovanie a validáciu počas celého životného cyklu. Oddelenie propaguje a dohliada na štandardné procesy a postupy, ktorými overuje a schvaľuje služby a ich interoperabilitu. Svojimi aktivitami a skúsenosťami tiež prispieva k aktualizácii manažmentu kvality a riadenia zmien. Budúcim zámerom je zriadiť dve zariadenia, jedno v Haagu, ktoré by zabezpečovalo služby na úrovni aplikácií a druhé, so sídlom v Monse, ktoré by riadilo služby na komunikačnej úrovni.

Otvorený charakter kybernetického priestoru ponúka príležitosti pre kybernetické útoky, ktoré majú rastúci charakter a vyznačujú sa stále väčšou prepracovanosťou. Pretože väčšina sietí je vlastnená a prevádzkovaná súkromným sektorom, sú jeho odborné znalosti a inovácie dôležité pre kybernetickú obranu. Preto je spolupráca so súkromným sektorom rozhodujúcim prvkom, predovšetkým v oblasti zdieľania informácií o kybernetických hrozbách. V tejto súvislosti bolo vytvorené Partnerstvo kybernetického priemyslu NATO (NATO Industry CyberPartnership–NICP).
NICP združuje subjekty NATO, národné tímy kybernetickej bezpečnostnej reakcie (National ComputerSecurity Incident ResponseTeams – CSIRT) a jednotlivých zástupcov národného priemyslu, vrátane stredných a malých podnikov.

Partnerstvo si kladie nasledujúce ciele

 • zlepšovať kybernetickú obranu v dodávateľskom reťazci obrany NATO;
 • uľahčovať účasť priemyslu v nadnárodných projektoch inteligentnej obrany;
 • prispievať k vzdelávaniu, odbornej príprave a k cvičeniam v oblasti kybernetickej obrany;
 • zlepšiť výmenu osvedčených postupov a odborných znalostí s dôrazom na sledovanie technologických trendov;
 • zlepšiť zdieľanie informácií a skúseností z prevádzky, vrátane informácií o hrozbách a zraniteľnosti;
 • nadviazať na existujúce iniciatívy NATO pre priemysel;
 • zvýšiť povedomie a zlepšiť znalosti o kybernetických rizikách;
 • vývoj efektívnej a adekvátnej podpory v prípade kybernetického incidentu;
 • zaistenie súdržnosti s existujúcimi iniciatívami s priemyslom;
 • spolupráca s inovatívnymi a schopnými podnikmi členských krajín NATO;
 • posilnenie ochrany vlastných sietí NATO.

Rozvoj spôsobilostí kybernetickej obrany má dopad aj na oblasť výskumu, ktorý je v kompetencii súkromných spoločností alebo akademickej obce. Preto je spolupráca v oblasti pokroku a zjednocovania pravidiel a postupov medzi štátnym a súkromným sektorom nevyhnutnosťou pre riadenie obrany a vedenie vojny v digitálnom 21. storočí.

(AS)

Zdroje: Obrázok – nato.int

 1. AirC2. [online]. Ncia.nato.int 2015, [2.5.2015], dostupné na internete: <https://www.ncia.nato.int/Our-Work/Pages/Airc2/home.aspx>
 2. BallisticMissileDefenceProgramme. [online]. Ncia.nato.int 2015, [2.5.2015], dostupné na internete: <https://www.ncia.nato.int/BMD/Pages/Ballistic-Missile-Defence.aspx>
 3. CombinedFederatedBattleLaboratoriesNetwork (CFBLNet). [online]. Ncia.nato.int 2015, [2.5.2015], dostupné na internete: <https://www.ncia.nato.int/Our-Work/Pages/Combined-Federated-Battle-Laboratories-Network-.aspx>
 4. Core Enterprise Services. [online]. Ncia.nato.int 2015, [2.5.2015], dostupné na internete: <https://www.ncia.nato.int/Our-Work/Pages/Core-Enterprise-Services.aspx>
 5. CyberSecurity. [online], Ncia.nato.int 2015, [2.5.2015], dostupn na internete: <https://www.ncia.nato.int/Our-Work/Pages/Cyber-Security.aspx>
 6. IndependentVerification and Validation. [online], Ncia.nato.int 2015, [2.5.2015], dostupné na internete: <https://www.ncia.nato.int/Our-Work/Pages/Independent-Verification-and-Validation.aspx>
 7. Aboutthe NATO Industry CyberPartnership., [online], Nicp.nato.int 2015, [2.5.2015], dostupné na internete: <http://www.nicp.nato.int/index.html>
 8. Our objectives and principles. [online]. Nicp.nato.int 2015,[2.5.2015], dostupné na internete: <http://www.nicp.nato.int/objectives-and-principles/index.html>