Slovník kybernetickej bezpečnosti

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 6 names in this directory beginning with the letter K.
KEYLOGGER (keystroke logger)
Program, ktorý sleduje, aké klávesy používateľ stláča a informácie zasiela vzdialenému útočníkovi.
Slovník spoločnosti ESET

KRITICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA (critical infrastructure)
Infraštrukúra alebo aktívum, znefunkčnenie alebo zničenie ktorého by malo oslabujúci dopad na národnú bezpečnosť ako aj ekonomický alebo sociálny blahobyt národa.
Metodický pokyn na použitie odborných výrazov pre oblasť informatizácie spoločnosti

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ (cyber security)
Stav, v ktorom sú siete a informačné systémy schopné odolávať na určitom stupni spoľahlivosti akémukoľvek konaniu, ktoré ohrozuje dostupnosť, pravosť, integritu alebo dôvernosť uchovávaných, prenášaných alebo spracúvaných údajov alebo súvisiacich služieb poskytovaných alebo prístupných prostredníctvom týchto sietí a informačných systémov.
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti

Uplatňovanie bezpečnostných opatrení na ochranu komunikačných, informačných a iných elektronických systémov, rovnako ako informácií, ktoré sa v nich ukladajú, spracúvajú alebo sa nimi prenášajú s ohľadom na dôvernosť, integritu, dostupnosť, overovanie a nepopierateľnosť.
Terminologický slovník NATO

KYBERNETICKÁ HROZBA (cyber threat)
Hrozba voči aktívam kybernetického priestoru alebo hrozba realizovateľná kybernetickými prostriedkami.
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti

Udalosť alebo stav, ktorý má potenciál spôsobiť stratu aktív a nežiadúce následky alebo vplyv spôsobený touto stratou.
Slovník NIST

KYBERNETICKÝ PRIESTOR (cyberspace)
Globálny dynamický otvorený systém sietí a informačných systémov, ktorý tvoria aktivované prvky kybernetického priestoru, osoby vykonávajúce aktivity v tomto systéme a vzťahy a interakcie medzi nimi.
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti

Globálna sféra pozostávajúca zo všetkých vzájomne prepojených komunikačných prostriedkov, informačných technológií a iných elektronických systémov, sietí a ich dát, vrátane tých, ktoré sú oddelené alebo nezávislé, ktoré spracúvajú, ukladajú alebo prenášajú dáta.
Terminologický slovník NATO

KYBERNETICKÝ ÚTOK (cyberattack)
Konanie, ktoré ohrozuje dostupnosť, pravosť, integritu alebo dôvernosť uchovávaných, prenášaných alebo spracúvaných údajov alebo súvisiacich služieb poskytovaných alebo prístupných prostredníctvom sietí a informačných systémov.
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti

Útok, ktorý je vedený cez kybernetický priestor a namierený proti užívaniu kybernetického priestoru podnikmi za účelom narušenia, vyradenia, zničenia alebo zneužitia počítačového prostredia, infraštruktúry; alebo porušenia integrity dát alebo krádeže kontrolovaných informácií.
Slovník NIST

Zdroje: